zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |
SmodCMS

Witamy na stronie internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach

 

TRWA REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021!

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY!

 

film reklamowy

Obejrzyj film i zostań naszym słuchaczem!

 

 

ulotka CKU

 

 

Interesujesz nas Ty, Drogi Słuchaczu, a nie Twoje pieniądze.
Poznaj 12 powodów, dla których warto wybrać CKU w Siedlcach

 

ZŁOTA DWUNASTKA” - 12 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ CKU

   

 1. Jesteśmy szkołą publiczną- więc nie płacisz za naukę
 2. Uczysz się w systemie zaocznym - 2 dni w tygodniu (co tydzień lub co dwa tygodnie)
 3. W szkole jest przyjazna atmosfera - zrozumiemy Twoje problemy z pracą, zdrowiem, opieką nad dzieckiem, .... i pomożemy Ci
 4. W szkole pracuje dobrze przygotowana, wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra - w większości to egzaminatorzy, którzy wiedzą jak dobrze przygotować Cię do egzaminów
 5. Mamy wysoką zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 6. Mamy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
 7. Możesz bezpłatnie skorzystać z Internetu w Multimedialnym Centrum Informacji zlokalizowanym w bibliotece szkolnej
 8. Polecane przez nauczycieli literaturę i podręczniki wypożyczysz bezpłatnie w doskonale wyposażonej bibliotece szkolnej
 9. Stosujemy nowoczesne metody nauczania
 10. Wiele się u nas dzieje- jeśli chcesz rozwijać swoje pasje artystyczne, historyczne, ekonomiczne, ... - masz na to szanse
 11. Mamy dobrą lokalizację, dogodny dojazd
 12. Jesteśmy szkołą z tradycją - istniejemy od ponad 60 lat, nie znikniemy z rynku edukacyjnego
Wersja do druku

Aktualnoci

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY

20.05.2020

 

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY

CZERWIEC 2020

1.     Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.     Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.     Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.     Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

 •     zdający
 •     osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu (czyli członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu
 •     inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 •     pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

5.     Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

6.     Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, itd. Szkoła zapewnienia wyłącznie kalkulatory, które będą poddane  dezynfekcji. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

7.     Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

8.     Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

9.     Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia z zachowaniem odpowiedniego dystansu.

10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.

11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

12. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły (wyjątkiem są sale egzaminacyjne, w których po zajęciu miejsc przez zdających można zdjąć zabezpieczenie).

13. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).

14. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 •    podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 •    wychodzi do toalety
 •    kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

15. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

16. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m.

17. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

18. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami/ częściami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz –jeżeli to konieczne –znajdujących się w nich sprzętów.

19. W przypadku egzaminu języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika,  obok słownika,  z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, będzie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Zdający  muszą  zdezynfekować ręce przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego.

20. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

21. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

22. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Odbiór świadectw ukończenia szkoły

24.04.2020

Tegoroczni absolwenci liceum ogólnokształcącego mogą odbierać świadectwa ukończenia szkoły w siedzibie CKU (wejście od ulicy Asłanowicza).

Świadectwa słuchacze mogą odbierać od poniedziałku (27 kwietnia) do czwartku (30 kwietnia) w godzinach 9,00- 13,00 według haromonogramu:

27 kwietnia- absolwenci semestru VI LOA
28 kwietnia- absolwenci semestru VI LOB
29 kwietnia- absolwenci semestru VI LOC
Osoby, które z różnych powodów nie mogą odebrać dokumentów w ww. terminach mogą to uczynić również 30 kwietnia lub (jeśli przystępują do egzaminu dojrzałości) mogą odebrać świadectwa w czasie matur.
 
Ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa prosimy o zastosowanie środków ostrożności.
Po świadectwa należy przyjść w maseczce ochronnej, rękawiczkach jednorazowych z dowodem osobistym i w miarę możliwości z własnym długopisem w celu potwierdzenia odbioru dokumentu.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności dotyczącej zachowania bezpiecznego odstępu między sobą (ok. 2 metrów).


 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

26.03.2020

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje  o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Drodzy uczniowie!

26.03.2020

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali  w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.