zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |
SmodCMS

Historia szkoły

 Tradycje szkoły sięgają 1 września 1950, kiedy to Ministerstwo Oświaty powołało Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Korespondencyjną Stopnia Licealnego z programem nauczania państwowego liceum ogólnokształcącego dla pracujących. Stanowisko pierwszego dyrektora powierzono panu Julianowi Lipczyńskiemu. Naukę rozpoczęły wówczas cztery klasy: VIII IX, X, XI.Nauczanie 1975

     Zajęcia odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Siedlcach przy ulicy Partyzantów oraz w punktach filialnych w Węgrowie, Białej Podlaskiej i Komarówce Podlaskiej.

     We wrześniu 1953 roku zmieniono nazwę szkoły na Liceum Korespondencyjne w Siedlcach, nadal jednak z siedzibą przy ulicy Partyzantów. Poprawa warunków lokalowych nastąpiła dopiero w latach 1962-63 wraz z udostępnieniem placówce pomieszczeń I LO w Siedlcach przy ulicy Floriańskiej. W pierwszych latach istnienia szkoły zajęcia odbywały się raz w tygodniu, od lat sześćdziesiątych co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę. Wśród 270 słuchaczy przeważały osoby pracujące zawodowo, często na wysokich stanowiskach, od których zakład pracy wymagał podwyższenia kwalifikacji. Bywali też uczniowie starsi wiekiem od swych nauczycieli, bogatsi w doświadczenia życiowe, stąd istniała konieczność wypracowania nowych metod i form kształcenia, samokształcenia.

     W roku szkolnym 1966/67 na ogólną liczbę 500 słuchaczy 129 było w i wieku 18-20 lat, 125 w wieku 21-25 lat, a 124 powyżej 30 roku życia. Warunkiem przyjęcia do szkoły było ukończenie 18 lat i podjęcie pracy zawodowej, ale zdarzały się przypadki przyjmowania młodocianych, którym względy losowe uniemożliwiały ukończenie szkoły dziennej.

     Doniosłym wydarzeniem w rozwoju placówki stało się połączenie organizacyjne Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Siedlcach z działającym przy II LO w Siedlcach Liceum Korespondencyjnym. Był to rok 1974/75. Zmiana nazwy na Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Siedlcach spowodowała także zmiany w systemie nauczania (z korespondencyjnego na zaoczne) i przyczyniła się do zwiększenia ilości oddziałów. W Siedlcach utworzono wówczas IX semestrów i II w punkcie filialnym w Węgrowie. Nowością było także powstanie Średniego Studium Zawodowego (głównie dla pracowników resortu MSW), które umożliwiało uzyskanie średniego wykształcenia zawodowego w ciągu 3 lat.

     Kolejny etap w rozwoju placówki to rok 1979/80- obok Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego i Średniego Studium Zawodowego powstaje Policealne Studium Zawodowe. Wzrasta także liczba słuchaczy a ich wiek systematycznie obniża się.

     Przełomowym wydarzeniem dla szkoły był początek roku szkolnego 1993/94 Zaoczne Liceum dla Pracujących uzyskało wyższy stopień organizacyjny, przekształcając się w Centrum Kształcenia Ustawicznego. W maju 1994 roku nastąpiło uroczyste otwarcie własnej siedziby szkoły przy ulicy Browarnej 4 w Siedlcach.

     Działające od 1993 roku CKU dysponuje dorobkiem dydaktycznym i metodycznym odziedziczonym po poprzednikach. Wzbogacając go o doświadczenia własne i innych szkół dla dorosłych, uwzględniając potrzeby społeczno-zawodowe naszego regionu, staramy się być placówką otwartą, tak pod względem struktury, jak i zasad funkcjonowania.

Naszymi dyrektorami byli:

 • Julian Lipczyński 1950-51
 • Michalina Olczakowa 1951-56
 • Wiktor Sitkiewicz 1956-64
 • Eugeniusz Hermanowski 1964-71
 • Leon Witkowski 1971-72
 • Jan Krawczyk  1971-73
 • Jerzy Florczykiewicz 1973-75
 • Henryka Kinecka 1975-79
 • Jerzy Brodzik 1979-80
 • Wanda Jarząb 1980-84
 • Jerzy Brodzik 1984-85
 • Jan Szostek 1985-88
 • Barbara Stefańska 1988-89
 • Cecylia Kikowska 1989-2007