zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |
SmodCMS

Harmonogram prac maturzystów

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM EGZAMINÓW MATURALNYCH
W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIEDLCACH
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 

TERMIN REALIZACJI CZYNNOŚCI UWAGI
O REALIZACJI
najpóźniej
do 14.09.2011
Przypomnienie słuchaczom klas maturalnych regulaminu egzaminu maturalnego oraz poinformowanie słuchaczy o terminach składania deklaracji, dokonywania zmian w deklaracji oraz składania opinii i orzeczeń PPP i zaświadczeń. opiekunowie semestrów
najpóźniej
do 05.09.2011
Udostępnienie słuchaczom klas maturalnych listy tematów do części ustnej egzaminu z języka polskiego. zespół nauczycieli polonistów
najpóźniej do 30.09.2011 Termin składania przez słuchaczy opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysfunkcjach.
Osoby skierowane na egzamin maturalny z OKE składają taką opinię wraz z deklaracją –najpóźniej do 7.02.2012
słuchacze
najpóźniej do 30.09.2011
 
Składanie przez słuchaczy wstępnych deklaracji wyboru przedmiotów i ich poziomu na egzamin maturalny w sesji wiosennej 2012 słuchacze
opiekun semestru
najpóźniej do 03.10.2011 Przedstawienie słuchaczom harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2012, w tym terminu zakończenia części ustnej. tablice informacyjne w holu przed biblioteką szkolą, strona: www.cku.siedlce.pl
najpóźniej do 07.02.2012 Odbieranie od uczniów wniosków o zdawaniu egzaminów w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdających – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE dyrektor szkoły-
przewodniczący SZE
do 07.02.2012 Składanie przez słuchaczy ostatecznych deklaracji wyboru przedmiotów i ich poziomu na egzamin maturalny w sesji wiosennej 2012.
Brak zmian w deklaracjach jest równoznaczny z potwierdzeniem wyboru dokonanego w deklaracji wstępnej.
opiekunowie semestrów
do 5.03.2012  Przekazanie słuchaczom informacji – treści komunikatu dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów tablice informacyjne w holu przed biblioteką szkolną, strona: www.cku.siedlce.pl
najpóźniej do 20.03.2012
 
Ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego tablice informacyjne w holu przed biblioteką szkolną
najpóźniej do 5.04.2012
 
Złożenie przez słuchaczy bibliografii na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego – do nauczycieli polonistów nauczyciele poloniści
4.05.2012 Początek części pisemnej egzaminów maturalnych – 4 maja egzamin pisemny z języka polskiego. HARMONOHRAM EGZAMINÓW PISEMNYCH W SESJI  WIOSENNEJ 2012 ZNAJDUJE SIĘ NA TABLICACH INFORMACYJNYCH W SZKOLE (w holu przed biblioteką oraz na stronie: www.cku.siedlce.pl)
maj 2012

 
Ustna część egzaminów maturalnych – zgodnie z harmonogramem ustalonym w szkole. tablice informacyjne w holu przed biblioteką szkolną
29 czerwca 2012  Wydanie świadectw dojrzałości absolwentom, którzy zdali egzamin maturalny. dyrektor szkoły
czerwiec 2012  Najpóźniej 7 dni po ogłoszeniu wyników przyjęcie pisemnych oświadczeń absolwentów (którzy nie zdali jednego egzaminu w części ustnej lub pisemnej) o ponownym przystąpieniu do tego egzaminu w sesji poprawkowej – sierpień 2012

Poinformowanie zainteresowanych o terminie i miejscu egzaminów poprawkowych w CKU (zgodnie z harmonogramem ustalonym przez CKE).

dyrektor szkoły,
w holu przed biblioteką