zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |
SmodCMS

Leonardo da Vinci- Uczenie się przez całe życie

 

Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme).
Będzie on realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r.

Program ma na celu:

  • promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy
  • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • Wspieranie rozwiązań zwiększających przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS)
  • działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie i narodowe ramy kwalifikacji EQF / NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).

Program Leonardo da Vinci:

  •  promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy
  • wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów
  • kształtuje otwartość i wrażliwość międzykulturową,  wspiera naukęjęzyków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego jest realizowana w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian i staży.

W RAMACH PROGRAMU LEONARDO DA VINCI - UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE PROJEKTY PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIEDLCACH

  • EUROPEJSKIE STANDARDY PRACY REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2009/2010.
  • EUROPEJSKIE STANDARDY PRACY II  REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 .