zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |
SmodCMS

Misja i wizja CKU

MISJA PLACÓWKI

 

Misja Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach wynika ze standardów zawartych w wizji. Jako podstawowy standard edukacyjny naszej misji przyjmujemy: Słuchacz nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w dalszej edukacji odpowiadającej jego możliwościom i aspiracjom.

Kierunek jakościowego rozwoju placówki: Słuchacz będzie pozytywnie motywowany do zdobywania wiedzy.

Wskaźnik, do którego dążymy, czyli zakładany efekt wykonanej misji: Słuchacz chce i potrafi zdobywać wiedzę.

Priorytetami są następujące problemy:

 • Placówka zapewnia realizację programów opracowanych zgodnie z przepisami prawa i dostosowanych do możliwości i potrzeb słuchaczy.
 • Działania placówki służą wszechstronnemu rozwojowi słuchacza, wykształceniu gotowości podejmowania kolejnych działań edukacyjnych.
 • WSO wspiera osiąganie przez słuchaczy sukcesu edukacyjnego.
 • Placówka oferuje słuchaczom możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych.
 • Placówka dba o rozwój zawodowy nauczycieli.
 • Program wychowawczy oparty jest o systemową koncepcję wychowania.
 • Relacje między członkami społeczności szkolnej, uwzględniające ich prawa i obowiązki, oparte są na dialogu.
 • Placówka zapewnia słuchaczom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
 • Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym, dba o swój wizerunek, promuje osiągnięcia.
 • Słuchacze i pracownicy placówki mają zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy i edukacji.

 

WIZJA PLACÓWKI

 Wizja CKU materializuje się w naszych słuchaczach. Przy jej określaniu uwzględniliśmy ich oczekiwania oraz oczekiwania lokalnej społeczności i standardy państwowe.

Nasz słuchacz:

 • Nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynuowania dalszej edukacji zgodnej z jego możliwościami i aspiracjami.
 • Nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy zawodowej, ma być w przyszłości pełnowartościowym pracownikiem w wyuczonym zawodzie i będzie potrafił odnaleźć się na rynku pracy.
 • Umie być aktywnym uczestnikiem życia społecznego, potrafi współpracować z innymi i przestrzega norm społecznego współżycia.
 • Potrafi w twórczy i asertywny sposób rozwiązywać problemy i chętnie podejmuje wyzwania.
 • Przyjmuje postawę szacunku wobec swoich rodziców, nauczycieli, ludzi starszych, niepełnosprawnych, ludzi o innym kolorze skóry czy innego wyznania, jest solidarny z innymi ludźmi.
 • Będzie dobrym rodzicem, który przekaże swojemu dziecku uznawany w społeczeństwie system wartości.
 • Ma szerokie horyzonty myślowe, myśli kategoriami  Europy i świata.
 • Potrafi wykorzystać najnowszą technologię informacyjną i programy użytkowe.