zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |
SmodCMS

Co to są kursy kwalifikacyjne?

 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to wyodrębnione w każdym zawodzie kwalifikacje zawodowe, zgodne z programem nauczania w danym zawodzie.

 • Od września 2012 r. każda pełnoletnia osoba, bez względu na posiadane  wykształcenie (ośmioklasowa szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum), może uczęszczać na wybrany kurs kwalifikacyjny.

 • W Centrum Kształcenia Ustawicznego kursy kwalifikacyjne są BEZPŁATNE.

 • Każdy kurs będzie kończył się egzaminem potwierdzającym daną kwalifikację w zawodzie i wydaniem zaświadczenia. 

 • Po ukończeniu wszystkich poziomów z zakresu danego zawodu, mając dodatkowo wykształcenie średnie, będzie można uzyskać  tytuł technika.

 • Podział każdego zawodu na kwalifikacje stwarza nowe możliwości, ułatwia przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych.

 • Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, dzięki której można wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności.

 • Kursy kwalifikacyjne są pomyślane dla tych, którzy chcą: podnieść  swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowy zawód, otworzyć własną działalność.

 • Kurs kwalifikacyjny jest jedną z pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji.

 • Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przeprowadzanego na warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

 • Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

 • Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego słuchacz otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu, które jest podstawą do przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji.

 • Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu z kwalifikacji:

  • wypełnia pisemną deklarację

  • składa wypełnioną deklarację dyrektorowi OKE

  • dołącza oryginał zaświadczenia o ukończeniu kursu