zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |
SmodCMS

Aktualności

Aktualności serwisu SmodCMS. W menu rozwijanym (jeśli jest) znajdziesz lata, z których publikujemy zarchiwizowane wiadomości..

Wersja do druku
Poka aktualnoci z roku:

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY

20.05.2020

 

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY

CZERWIEC 2020

1.     Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.     Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.     Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.     Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

  •     zdający
  •     osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu (czyli członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu
  •     inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
  •     pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

5.     Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

6.     Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, itd. Szkoła zapewnienia wyłącznie kalkulatory, które będą poddane  dezynfekcji. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

7.     Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

8.     Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

9.     Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia z zachowaniem odpowiedniego dystansu.

10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.

11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

12. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły (wyjątkiem są sale egzaminacyjne, w których po zajęciu miejsc przez zdających można zdjąć zabezpieczenie).

13. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).

14. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  •    podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  •    wychodzi do toalety
  •    kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

15. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

16. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m.

17. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

18. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami/ częściami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz –jeżeli to konieczne –znajdujących się w nich sprzętów.

19. W przypadku egzaminu języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika,  obok słownika,  z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, będzie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Zdający  muszą  zdezynfekować ręce przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego.

20. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

21. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

22. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Odbiór świadectw ukończenia szkoły

24.04.2020

Tegoroczni absolwenci liceum ogólnokształcącego mogą odbierać świadectwa ukończenia szkoły w siedzibie CKU (wejście od ulicy Asłanowicza).

Świadectwa słuchacze mogą odbierać od poniedziałku (27 kwietnia) do czwartku (30 kwietnia) w godzinach 9,00- 13,00 według haromonogramu:

27 kwietnia- absolwenci semestru VI LOA
28 kwietnia- absolwenci semestru VI LOB
29 kwietnia- absolwenci semestru VI LOC
Osoby, które z różnych powodów nie mogą odebrać dokumentów w ww. terminach mogą to uczynić również 30 kwietnia lub (jeśli przystępują do egzaminu dojrzałości) mogą odebrać świadectwa w czasie matur.
 
Ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa prosimy o zastosowanie środków ostrożności.
Po świadectwa należy przyjść w maseczce ochronnej, rękawiczkach jednorazowych z dowodem osobistym i w miarę możliwości z własnym długopisem w celu potwierdzenia odbioru dokumentu.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności dotyczącej zachowania bezpiecznego odstępu między sobą (ok. 2 metrów).


 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

26.03.2020

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje  o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Drodzy uczniowie!

26.03.2020

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali  w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

Uwaga Słuchacze CKU!

23.03.2020

Rozpoczynamy  zajęcia online dla słuchaczy wszystkich semestrów Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Logujcie się na Platformę Moodle, pobierajcie materiały, które będą zamieszczane przez nauczycieli. Możecie też oglądać filmy, czytać teksty, słuchać audycji. Macie dostęp do lekcji interaktywnych, e-podręczników.

W dni, w które zgodnie z planem mają Państwo  zajęcia dydaktyczne na platformie będą także zalogowani Wasi nauczyciele - możecie tą drogą wyjaśniać swoje dydaktyczne wątpliwości.

Zachęcamy wszystkich do takiej formy pracy.

Zmiana terminu przekazania wyników egzaminu zawodowego do szkół

17.03.2020

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń –luty 2020 został przesunięty na 31 marca 2020 r.

Rozpoczęcie akcji "Rozliczania PIT-ów"

08.03.2020

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach wraz z początkiem marca rozpoczęto akcję Rozliczania PIT-37 za 2019 rok. Zainteresowane osoby mogą przynieść zeznanie roczne PIT-37 za 2018 r. oraz informacje PIT-11, PIT-40A, PIT-11A itp. za 2019 r. Akcja jest prowadzona w środy i czwartki w godzinach 16:00 - 18:00 przez słuchaczy semestru III technik rachunkowości pod opieką pani Emilii Buczkowskiej.

Eliminacje okręgowe olimpiady przedsiębiorczości

05.03.2020

5 marca 2020 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbył się etap okręgowy XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Siedleckie CKU reprezntowała w nich słuchaczka Halina Kisielińska. Zawodnicy musieli zmierzyć się z testem zawierającym pytania zamknięte jednokrotnego wyboru. Wymagana była wiedza m.in. z zakresu zarządzania, mikro i makroekonomii, rachunkowości. W trakcie pisania testu przez zawodników opiekunowie uczniów uczestniczyli w spotkaniu z prof. dr hab. Piotrem Wachowiakiem - prorektorem ds. nauki i zarządzania SGH, natomiast po jego zakończeniu wspónie uczniowie i opiekunowie uczestniczyli w wykładzie dra Mariusza Strojnego nt. Rola wiedzy i kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości współczesnych organizacji.

Zawody, mimo że szczególnie uczniom towarzyszył stres, przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze.

Wyjście do Zakładu Karnego w Siedlcach

02.03.2020

2 marca 2020 r. grupa słuchaczy i pracowników siedleckiego CKU gościła w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Spotkanie z pracownikami ZK odbyło się w ramach realizacji programu Więzienie - stracony czas. Uczestnicy zajęć zapoznani zostali z zasadami funkcjonowania jednostki penitencjarnej, historią siedleckiego więzienia,  a także wybranymi przepisami prawa, których złamanie skutkuje wyrokiem pozbawienia wolności.

Spotkanie zorganizował nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie pan Piotr Kowalczuk.

Miejskie obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych

01.03.2020

1.03.2020 r. w Siedlcach, podobnie jak w całym kraju obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w intencji Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego w Kościele Garnizonowym, dalsza ich część miała miejsce na Cmentarzu Wojennym w Siedlcach, gdzie odśpiewano hymn państwowy, wysłuchano wystąpienia Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika oraz dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej gen. dywizji Jarosława Gromadzińskiego. Obchody zakończył Apel Pamięci, salwa honorowa oraz złożenie wieńców i zapalenie zniczy.

W uroczystościach wzięła również udział grupa słuchaczy siedleckiego CKU pod opieką Dyrekcji placówki.