zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |
SmodCMS

Aktualności

Aktualności serwisu SmodCMS. W menu rozwijanym (jeśli jest) znajdziesz lata, z których publikujemy zarchiwizowane wiadomości..

Wersja do druku
Poka aktualnoci z roku:

Narodowe czytanie w CKU

12.09.2020

12 września w siedleckim CKU odbyło się czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.  Słuchacze semestrów III LOa i V LOa w świetlicy szkolnej czytali wybrane fragmenty tego utworu.

Akcję, która odbywa się corocznie od dziewięciu lat pod patronatem Prezydenta RP zorganizowały panie Maria Lech i Urszula Talacha.

Inauguracja kampanii "Widzę - rozmawiam - reaguję"

11.09.2020

11 września 2020 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach zorganizowano konferencję inaugurującą kampanię Widzę - Rozmawiam - Reaguję. O zagrożeniach czyhających na współczesną młodzież. Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Siedlce pan Andrzej Sitnik. Siedleckie CKU jest współorganizatorem zarówno konferencji, jak i szeregu zajęć o charakterze profilaktycznym skierowanych do dzieci i młodzieży szkół miasta i gminy Siedlce. Konferencję otworzyła witając zaproszonych gości dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach pani Edyta Biarda. Na początku konferencji pani Monika Mikołajczyk przedstawiła planowane działania w roku szkolnym 2020/2021.

Dr Aleksandra Piotrowska z Uniwersytetu Warszawskiego w swoim wystąpieniu mówiła o Alienacji dorosłych (rodziców, nauczycieli) a niepożądanych zachowaniach dzieci i młodzieży.

Z kolei pan Łukasz Wojtasik poruszył problematykę Domowych Zasad Ekranowych, czyli jak zadbać o równowagę pomiędzy czasem online a offline dla dobra dziecka i całej rodziny.

Psycholog Maria Rotkiel mówiła o Lifestreamingu jako sposobie na budowanie tożsamości młodych ludzi.

Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem rodziców, nauczycieli, pedagogów oraz pracowników instutycji wspierających rodzinę i szkołę w wychowaniu dzieci i młodzieży.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

31.08.2020

Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 r. o godzinie 13:00. Zapraszamy na nią wyłącznie słuchaczy semestrów rozpoczynających naukę tj. I LOa, III LOb, I TA i I BHP. Spotkania z opiekunami poszczególnych semestrów odbędą się w osobnych salach z zachowaniem zasad sanitarnych, dlatego prosimy o przybycie w maseczkach ochronnych. Przy wejściu do budynku prosimy o zdezynfekowanie rąk.

Radio Eska o nas - jubileusz CKU

26.08.2020

 

www.eska.pl/siedlce

 

"Od 70 lat uczą dorosłych" - artykuł z 26.08.2020 r.

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26.06.2020

26 czerwca 2020 r. zakończono rok szkolny 2019/2020. Był to rok szczególnie trudny, zwłaszcza w drugim semestrze ze względu na pandemię i obostrzenia z nią związane. Nauczycielom dziękujemy za włożony trud w nauczanie i wychowanie, pracownikom obsługi za starania, aby nauka przebiegała w jak najlepszych warunkach. Słuchaczom gratulujemy kolejnego sukcesu, jakim jest ukończenie szkoły bądź uzyskanie promocji na kolejny semestr.

Wszyskim życzymy udanego, bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY

20.05.2020

 

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY

CZERWIEC 2020

1.     Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.     Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.     Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.     Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

  •     zdający
  •     osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu (czyli członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu
  •     inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
  •     pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

5.     Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

6.     Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, itd. Szkoła zapewnienia wyłącznie kalkulatory, które będą poddane  dezynfekcji. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

7.     Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

8.     Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

9.     Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia z zachowaniem odpowiedniego dystansu.

10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.

11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

12. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły (wyjątkiem są sale egzaminacyjne, w których po zajęciu miejsc przez zdających można zdjąć zabezpieczenie).

13. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).

14. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  •    podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  •    wychodzi do toalety
  •    kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

15. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

16. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m.

17. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

18. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami/ częściami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz –jeżeli to konieczne –znajdujących się w nich sprzętów.

19. W przypadku egzaminu języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika,  obok słownika,  z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, będzie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Zdający  muszą  zdezynfekować ręce przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego.

20. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

21. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

22. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Odbiór świadectw ukończenia szkoły

24.04.2020

Tegoroczni absolwenci liceum ogólnokształcącego mogą odbierać świadectwa ukończenia szkoły w siedzibie CKU (wejście od ulicy Asłanowicza).

Świadectwa słuchacze mogą odbierać od poniedziałku (27 kwietnia) do czwartku (30 kwietnia) w godzinach 9,00- 13,00 według haromonogramu:

27 kwietnia- absolwenci semestru VI LOA
28 kwietnia- absolwenci semestru VI LOB
29 kwietnia- absolwenci semestru VI LOC
Osoby, które z różnych powodów nie mogą odebrać dokumentów w ww. terminach mogą to uczynić również 30 kwietnia lub (jeśli przystępują do egzaminu dojrzałości) mogą odebrać świadectwa w czasie matur.
 
Ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa prosimy o zastosowanie środków ostrożności.
Po świadectwa należy przyjść w maseczce ochronnej, rękawiczkach jednorazowych z dowodem osobistym i w miarę możliwości z własnym długopisem w celu potwierdzenia odbioru dokumentu.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności dotyczącej zachowania bezpiecznego odstępu między sobą (ok. 2 metrów).


 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

26.03.2020

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje  o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Drodzy uczniowie!

26.03.2020

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali  w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

Uwaga Słuchacze CKU!

23.03.2020

Rozpoczynamy  zajęcia online dla słuchaczy wszystkich semestrów Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Logujcie się na Platformę Moodle, pobierajcie materiały, które będą zamieszczane przez nauczycieli. Możecie też oglądać filmy, czytać teksty, słuchać audycji. Macie dostęp do lekcji interaktywnych, e-podręczników.

W dni, w które zgodnie z planem mają Państwo  zajęcia dydaktyczne na platformie będą także zalogowani Wasi nauczyciele - możecie tą drogą wyjaśniać swoje dydaktyczne wątpliwości.

Zachęcamy wszystkich do takiej formy pracy.