zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Egzamin maturalny

UWAGA: EGZAMINEM MATURALNYM ZAJMUJE SIĘ PAN PIOTR KOWALCZUK.

Ogłoszenia:

OGŁOSZENIE NR 1

 

Harmonogram:

Wrzesień
 • do końca pierwszej dekady września roku szkolnego w którym odbywa się egzamin maturalny w sesji wiosennej słuchacze otrzymują listę tematów do części ustnej egzaminu maturalnego, 
 • do 30 września zbierane są wstępne deklaracje uczniów/słuchaczy przystępujących do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej. 
 • przedstawiony zostaje harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w sesji wiosennej, w tym zakończenia części ustnej (komunikat dyrektora OKE)

 

Luty
 • do 7 lutego zbierane są ostateczne deklaracje uczniów/słuchaczy przystępujących do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej. Wraz z deklaracjami zbierane są wnioski zdających o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego.

 

Marzec
 • dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia wiosennej sesji egzaminacyjnej dyrektor szkoły, z której skierowano uczniów na egzamin do innej szkoły, zawiadamia ich o terminie i miejscu egzaminu,
 • dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego ogłoszony zostaje harmonogram przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego w danej sesji
 • dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego zostaje przekazany komunikat dyrektora OKE dotyczący materiałów i przyborów pomocniczych, z jakich mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminy z poszczególnych przedmiotów.

 

Kwiecień
 • cztery tygodnie przed terminem rozpoczęcia części ustnej egzaminu maturalnego są przyjmowane od zdających język polski wykazy bibliografii
 • nie później niż 1 dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu przyjmowane są zaświadczenia stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiad przedmiotowych

 

Maj
 • zdającym informatykę umożliwia się sprawdzenie poprawności działania komputerów i zainstalowanego na nim oprogramowania
 • najpóźniej w dniu egzaminu przyjmowane są udokumentowane wnioski zdających (którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do egzaminu/egzaminów w regulaminowym terminie) o termin dodatkowy

 

Czerwiec
 • przekazana zostaje informacja dot. terminu i miejsca egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
 • przekazana zostaje informacja o strukturze i formie egzaminu maturalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia na egzamin maturalny

Do obsługi powyższego linku proszę użyć przeglądarki Mozilla Firefox

 

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, z 20 sierpnia 2013 r. egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku

 

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014

 

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi