logotyp Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach, zielono-żółta tarcza na tle natury z żółtymi ławkami

RODO

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
zwanego „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych
oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH SŁUCHACZY

 1. Administratorem danych osobowych słuchaczy jest Centrum Kształcenia
  Ustawicznego w Siedlcach z siedzibą przy ul. Browarnej 4, reprezentowane
  przez dyrektora placówki.
 2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Browarna 4, 08- 110 Siedlce, drogą e-mailową pod adresem: cku@cku.siedlce.pl lub telefonicznie pod numerem (25) 794 33 60.
 3. INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH jest pan Stanisław Waberski. Z inspektorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Browarna 4, 08- 110 Siedlce drogą e-mailową pod adresem: iod@cku.siedlce.pl
 4. Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach
  związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych
  . Inspektor
  ochrony danych nie posiada i nie udziela innych informacji dotyczących
  funkcjonowania placówki.
 5. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe słuchaczy oraz rodziców lub
  opiekunów prawnych osób niepełnoletnich na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim w przypadku szkoły jest prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Szczegółowa podstawa prawna zbierania danych osobowych słuchaczy znajduje się w Prawie oświatowym, które nakazuje szkole prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i zapisywanie w tej dokumentacji konkretnych informacji.
 6. Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, dane osobowe słuchaczy szkoła przekazuje do „Systemu Informacji Oświatowej” prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Administratorem bazy danych SIO jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Dane słuchaczy przekazywane są również do szkół obwodowych oraz gmin, na terenie których niepełnoletni słuchacz zamieszkuje w celu potwierdzenia spełniania obowiązku nauki. Ponadto dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Czas przetwarzania danych osobowych słuchaczy jest ściśle określony w ustawach i rozporządzeniach dotyczących oświaty oraz w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (np. Księga uczniów przechowywana jest wieczyście, arkusze ocen słuchacza przechowywane są przez 50 lat od ukończenia szkoły, dziennik lekcyjny przechowywany jest przez 5 lat).
 9. Rodzicom, prawnym opiekunom słuchacza niepełnoletniego lub słuchaczowi
  przysługuje prawo dostępu do danych osobowych słuchacza lub żądania ich
  sprostowania. Usunięcie danych słuchacza, który chociaż na jeden dzień został przyjęty do szkoły nie jest możliwe.
 10. W ramach procesu edukacji dane osobowe nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie nauczania jest art. 6 ust. 1 lit. C) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 11. W trakcie przetwarzania danych osobowych w procesie nauczania nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące edukacji ucznia nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili słuchaczy.
 12. Rodzicom, opiekunom prawnym słuchacza niepełnoletniego lub słuchaczowi, jeżeli
  twierdzą, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa,
  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO,
  którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Należy pamiętać,
  iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych
  osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu nauczania.
 13. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym aby uczeń mógł zostać
  przyjęty do szkoły. Jednocześnie zapewniam, że dyrektor Centrum Kształcenia
  Ustawicznego w Siedlcach, jako administrator danych, wdrożył odpowiednie środki
  techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW

 1. Administratorem danych osobowych pracowników jest Centrum Kształcenia
  Ustawicznego w Siedlcach z siedzibą przy ul. Browarnej 4, reprezentowane
  przez dyrektora placówki.
 2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Browarna 4, 08- 110
  Siedlce, drogą e-mailową pod adresem: cku@cku.siedlce.pl lub telefonicznie
  pod numerem (25) 794 33 60.
 3. INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH jest pan Stanisław Waberski. Z inspektorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Browarna 4, 08- 110 Siedlce drogą e-mailową pod adresem: iod@cku.siedlce.pl
 4. Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach
  związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych
  . Inspektor
  ochrony danych nie posiada i nie udziela innych informacji dotyczących
  funkcjonowania placówki.
 5. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe pracowników na podstawie art. 6 ust.
  1 lit. C RODO w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  jakim w przypadku pracodawcy jest realizacja obowiązków wynikających ze stosunku
  pracy. Szczegółowa podstawa prawna zbierania danych osobowych pracowników
  znajduje się w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 2018 poz.
  917), w rozporządzeniach wykonawczych do niniejszej ustawy oraz w przepisach
  dotyczących ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur, Funduszu socjalnego
  oraz w Ustawie Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.
  1189 i 2203), które nakazują pracodawcy prowadzenie odpowiedniej dokumentacji
  i zapisywanie w tej dokumentacji konkretnych informacji o pracowniku.
 6. Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
  dane osobowe pracowników pedagogicznych są przekazywane do „Systemu
  Informacji Oświatowej” prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  Administratorem bazy danych SIO jest minister właściwy do spraw oświaty
  i wychowania. Dane osobowe wszystkich pracowników przekazywane są do ZUS
  i Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązkami ciążącymi na pracodawcy. Ponadto
  mogą być udostępnione jedynie w sytuacji gdy zwróci się o to uprawniony organ
  w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Czas przetwarzania danych osobowych pracowników jest ściśle określony w ustawach
  i rozporządzeniach dotyczących zatrudnienia oraz w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (np. teczki akt osobowych pracownika przechowywane są przez 50 lat od ustania stosunku pracy).
 9. Każdemu pracownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych
  lub żądania ich sprostowania. Usunięcie danych osobowych pracownika nie jest
  możliwe.
 10. W ramach zatrudnienia dane osobowe nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1
  lit e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO
  nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną
  przetwarzania danych w czasie trwania stosunku pracy jest art. 6 ust. 1 lit. C) RODO
  nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 11. W trakcie przetwarzania danych w związku ze stosunkiem pracy nie dochodzi
  do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa
  w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące pracownika nie
  zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili pracowników.
 12. Każdemu pracownikowi, jeżeli twierdzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza
  obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia
  zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś stosunku
  pracy.
 13. Podanie danych osobowych przez pracownika jest niezbędne do zawarcia stosunku
  pracy. Jednocześnie zapewniam, że dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego
  w Siedlcach, jako administrator danych, wdrożył odpowiednie środki techniczne
  i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem.

Loading

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close